PROGRAM 2019

Rokem 2019 vstupujeme do druhého roku své existence. Vydefinovali jsme konkrétní cíle a aktivity pro rok 2019, které nás dovedou k naplnění našeho poslání:

 

Udržet pitnou vodu a živou přírodu kolem nás.


Rozhodli jsme se, že provoz spolku bude financován z členských příspěvků. Poslání spolku je tak důležité, že jsme se rozhodli vytvořit silnou nevládní organizaci, která není závislá na sponzorských či dotačních financích. 

Nejsme instituce, jsme skuteční lidé, kteří sdílejí prostředky pro záchranu pitné vody a živé krajiny.

 

Národní klíčové cíle pro rok 2019

1. Aktivizovat prvních 45 lokálních koordinátorů PRO VODU.

2. Založit Ústav pro vodu a krajinu, který bude kolektovat data o vývoji stavu krajiny a zavádět reálné měření včetně následné analýzy. postupně bude vyhodnocovat výsledky realizovaných změn v krajině a ty následně implemetovat do dalších projektů.

3. Zapojit prvních 200 obcí, které se stanou našimi aktivními členy a začnou realizovat aktivní přípravy na budoucnost, která bude obsahovat dostatek pitné vody pro občany i podniky a zvýšení biodiversity v opečovávané krajině.

4. Dosáhnout dostatečný počet členů a partnerů, aby došlo k dosažení potřebného ročního rozpočtu pro zřízení národní centrály a zajištění jejího provozu včetně odměn pro lokální koordinátory.

Národní program aktivit pro rok 2019

1. Vytvořit národní organizační a expertní tým, vydefinovat jeho rozsah a klíčové kompetence včetně jeho rozpočtu. 

2. Zapojit se do diskuze na různých úrovních vlády a státu, aktivně prosazovat zvýšení zádrže vody a biodiverzity v krajině. Podpořit sdílení zkušeností napříč obory a vytvořit prostředí pro sběr dat z různých zdrojů.

3. Aktivně komunikovat s občany, obcemi a městy, navrhovat a realizovat řešení kritických míst v krajině z pohledu zádrže vody a biodiverzity. 

4. Prosazovat rozvoj sebeuvědomování v rámci enviromentální tématiky a předškolní výchovy.

 

5. Zahájit provoz spolkové přírodní školky a vytvořit vzdělávací program pro školy a školky obsahující edukaci o vodě a krajině.

Regionální program aktivit  pro rok 2019  

1. Realizovat přednášky pro veřejnost a školy, které popularizují témata ochrany přírody s cílem zvýšení její biodiverzity a schopnosti zadržet vodu.

 

2. Realizovat semináře a workshopy pro zahrádkáře, aby zvýšili schopnost své zahrady zadržet vodu.

3. Společně s obcemi identifikovat stav vodních zdrojů a toků, včetně pramenů i zahradních studen. Definovat kritická místa z pohledu zádrže vody a ztráty biodiverzity. Sestavit plány aktivit včetně očekávaného dopadu do krajiny. 

4. Vyhledat místa v krajině, kde můžeme co nejrychleji replikovat připravované modely úpravy krajiny a toků. 

5. Podporovat aktivní zapojení žáků, studentů a občanů do společných projektů podporujících úpravy krajiny zejména pro zvýšení zádrže vody v krajině. Oslovovat lokální firmy a podnikatele, aby se aktivně podíleli na renesanci a úpravě krajiny.

6. V rámci úprav v krajině vytvářet pro veřejnost naučné a fyzioterapeutické stezky, za účelem rozšíření povědomí o enviromentální tématice, za účelem setkávání a odpočinku.

7. Zapojit se do správního řízení v souvislostech úpravy krajiny, kácení stromů či jiných aktivit souvisejících s enviromentální tématikou. S touto souvislostí vydávat odborná stanoviska z pohledu úpravy krajiny, zádrže vody a biodiverzity krajiny, ve spolupráci s "Expertní radou pro krajinu".

Vydala 20.4.2019

Nejvyšší Rada Legend Of Earth, z.s.

Zpracoval:

Jan Petr Nekovář, Předseda spolku

LOE-LOGO1.png

© 2018 by Nekovars.com

  • White Facebook Icon